skip to Main Content

Leasing

Leasing je v české legislativě zatím nevyužívaný pojem. V praxi se toto označení používá pro financování pořízení obvykle automobilu či jiných movitých věcí za speciálních podmínek. V naší zemi se rozlišuje finanční a operativní leasing. Obě tyto formy mají v praxi své uplatnění, ale výrazně se liší.

Finanční leasing:
Finanční leasing představuje častější formu leasingu. Je zprostředkován pomocí nájemní smlouvy. Financovaný předmět leasingu je po celou jeho dobu majetkem leasingové společnosti, která ho pouze pronajímá plátci leasingu. Na konci leasingu pak přechází předmět leasingu do vlastnictví plátce. Díky tomuto systému nepodstupují leasingové společnosti takové riziko, jelikož až do úplného splacení předmětu jsou stále majiteli. Proto jsou podmínky finančního leasingu pro klienty tak výhodné.

Operativní leasing:
Druhou formou leasingu u nás je takzvaný operativní leasing. Liší se zejména tím, že předmět leasingu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení leasingu. Doba leasingu je výrazně kratší než celková životnost předmětu, nejčastěji vozidla. Taková forma leasingu je podstatně levnější, jelikož je do ceny leasingu započtena pouze rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou zůstatkovou na konci doby leasingu. Klient tak platí jakoby amortizaci předmětu.

Výhody leasingu:
Leasing se využívá především díky jeho výhodnosti, ale také kvůli daňovým úlevám. Pokud totiž společnost či živnostník splní zákonné podmínky, je možné splátky leasingu odečíst od základu daně a tím si výrazně snížit daňovou povinnost. Jde o velice účinný nástroj daňové optimalizace.

Back To Top